Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Scholandzkie tytuły szlacheckie

Z Micropedia

Scholandzkie tytuły szlacheckie - nadawane Dekretem Królewskim z własnej woli panującego lub (tylko tytuły szlacheckie) na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Tytuły arystokratyczne i szlacheckie są dożywotnie i dziedziczne, przechodzą w primogeniturze męskiej na najstarszego syna. W razie wygaśnięcia linii prostej mogą, mocą dekretu królewskiego, zostać przeniesione na przedstawiciela linii bocznej męskiej. W razie wygaśnięcia męskiego pokrewieństwa tytuł wygasa i może zostać przyznany innej osobie. Małżonki posiadaczy tytułów używają identycznych tytułów w wersji żeńskiej, to jest: Księżna, margrabina, hrabina, baronessa, dama (w miejsce rycerza).

Tytuły arystokratyczne

Książę (krwi) (princeps, Prinz, prince, wielikij kniaź)

Tytuł przysługuje wyłącznie synom i braciom panującego monarchy. Przekazywany tylko w primogeniturze męskiej. Młodsi synowie

Oznaki: Prawo do używania herbu książęcego z mitrą elektorską (pięciopąkową) i płaszczem książęcym. Prawo do umieszczenia w stronach tarczy herbowej po przekątnej czarnych lwów na złotym polu, ukazujących pokrewieństwo z Tronem.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość"

Książę (dux, Fürst, duke, kniaź)

Tytuł może być przyznany osobie posiadającej już tytuł szlachecki, obszerne włości ziemskie lub duży majątek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu życia wyróżnionego i rodziny), oraz wyjątkowe, trwałe zasługi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze męskiej. Młodsi synowie otrzymują tytuł baronów.

Oznaki: Prawo do używania herbu książęcego z mitrą książęcą (czteropąkową) i płaszczem książęcym.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: " Jaśnie Oświecony Książę"

Margrabia (Castellanus, Markgraf, Margrave

Tytuł może być przyznany osobie, posiadającej już tytuł szlachecki lub spowinowaconej z Tronem, posiadającej obszerne włości ziemskie lub duży majątek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu życia wyróżnionego i rodziny) oraz bardzo duże, trwałe zasługi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze męskiej. Młodsi synowie otrzymują tytuł baronów.

Oznaki: Prawo do używania herbu margrafowskiego (Landgraf) z koroną hrabiowską 9 pąkową i płaszczem książęcym.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Prześwietny Margraf"

Hrabia (comes, Graf, comte, Graf)

Tytuł może być przyznany osobie, posiadającej już tytuł szlachecki, obszerne włości lub duży majątek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu życia wyróżnionego i rodziny) oraz posiadającej duże zasługi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze męskiej. Młodsi synowie otrzymują tytuł szlachecki (rycerz, szlachetny pan).

Oznaki: Prawo do używania herbu hrabiowskiego z koroną hrabiowską siedmiopąkową).

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Wielce Szlachetny Hrabia"

Tytuły szlacheckie

Baron (Nobilus, Freiherr, Baron)

Tytuł może być nadany osobie, która położyła znaczne i trwałe zasługi dla rozwoju Królestwa Scholandii lub określonych dziedzin życia państwowego i społecznego. Może być przyznawany z woli Króla (w tym wypadku zawsze dziedziczny w primogeniturze męskiej), a także na wniosek Prezesa Rady Ministrów (wówczas dożywotni, chyba że Król postanowi o dziedziczności tytułu). Zwyczajowo przyznawany ustępującym Prezesom Rady Ministrów. Młodsi synowie nie otrzymują tytułu szlacheckiego. W wypadku nie posiadania przez nominata odpowiedniego do stanu zabezpieczenia finansowego może zostać wraz z tytułem przyznana renta dożywotnia z kasy państwowej lub innego stałego źródła.

Oznaki: Prawo do używania herbu barona z koroną pięciopąkową.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Szlachetny Pan Baron"

Szlachetny Pan ("rycerz") (Praedikat "Von" Ritter von, Sir, baronet)

Tytuł może być przyznawany osobie, która położyła znaczne zasługi dla rozwoju Królestwa Scholandii lub określonych dziedzin życia państwowego i społecznego. Może być przyznawany z woli Króla (w tym wypadku zawsze dziedziczny w primogeniturze męskiej), a także na wniosek Prezesa Rady Ministrów (wówczas dożywotni, chyba że Król postanowi o dziedziczności tytułu). Zwyczajowo przyznawany ustępującym Prezesom Rady Ministrów. Młodsi synowie nie otrzymują tytułu szlacheckiego. W wypadku nie posiadania przez nominata odpowiedniego do stanu zabezpieczenia finansowego może zostać wraz z tytułem przyznana renta dożywotnia z kasy państwowej lub innego stałego źródła.

Oznaki: Prawo do używania herbu szlacheckiego z hełmem rycerskim.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Szlachetny Pan", "Szlachetny Rycerz"

Izba Pamięci

Izba zawiera nazwiska wszystkich członków arystokracji i stanu szlacheckiego Królestwa Scholandii, którzy przyczynili się do jej rozwoju, a przeszli już w stan spoczynku.

Linki