Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Akt Konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Brugii

Z Micropedia

2005-06-03 Akt Konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Brugii z dnia 3 maja 2005


Preambuła

My, Rządzący Zjednoczonym Królestwem Brugii, zgromadzeni w Stany Generalne Brugii, w imieniu Narodów Gryflandzkiego i Matlandzkiego, zjednoczonych pod sztandarem brugijskim, w trosce o byt i przyszłość Ojczyzny Naszej, w trosce o porządek prawny w Niej panujący, kontynuując najlepsze tradycje dawnego Księstwa i Królestwa Brugii, ustanawiamy niniejszy Akt Konstytucyjny jako podstawowe prawa dla państwa, oparte na wolności i sprawiedliwości, oraz współpracy ludu i władz.

Zjednoczone Królestwo Brugii

Art. 1 Zjednoczone Królestwo Brugii jest monarchią konstytucyjną. Art. 2 Zjednoczone Królestwo Brugii jest państwem prawa, broniącym swych obywateli, suwerenności i terytorium. Art. 3 Na czele Zjednoczonego Królestwa Brugii stoi Król. Art.4 1.Zjednoczone Królestwo Brugii dzieli się na równouprawnione Stadhouderaty Gryflandii i Matlandii. 2. Podziały wewnątrz Stadhouderatów mogą zostać ustalone na mocy prawa lokalnego bądź poprzez dekret Stanów Generalnych, który ujednolici wewnętrzne podziały administracyjne. Art. 5 Na czele Stadhouderatów stoją dziedziczni Stadhouderzy, noszący tytuł Arcyksięcia, który w innych mikronacjach odpowiada tytułowi Księcia. Art. 6 Jeżeli Stadhouder nie może wykonywać swoich kompetencji, Król podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie możliwie sprawnego funkcjonowania administracji lokalnej do czasu ustania przeszkody. Art. 7 Stolicą Zjednoczonego Królestwa Brugii jest Brugiopolis Królewskie.

Brugiopolis Królewskie

Art. 8 Brugiopolis Królewskie jest terytorium wydzielonym z Brugiopolis Gryflandzkiego, które nie podlega jurysdykcji prawnej żadnego ze Stadhouderatów. Art. 9 Władze administracyjną w Brugiopolis Królewskim sprawują Stany Generalne Brugii bądź urzędnik przez nie powołany, zwany Merem Brugiopolis Królewskiego. Art. 10 Na terytorium Brugiopolis Królewskiego znajdują się jedynie Pałac Królewski, budynki administracji federalnej oraz placówki dyplomatyczne państw obcych, a także tereny wyznaczone przez Stany Generalne.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa Brugii

Art. 11 1.Obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa Brugii uzyskuje się, zachowuje i traci na podstawie Wniosku, bliższe zasady są przedstawione w odpowiednim akcie federalnym. 2. Obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa Brugii nadaje Król Brugii po rozpatrzeniu stosownego wniosku. 3. Konstytucja i akty federalne odnoszące się do praw politycznych określają, jakie są dodatkowe obok obywatelstwa warunki niezbędne do korzystania z tych praw. Art. 12 Źadne rozróżnienie stanowe nie jest dopuszczalne. Art. 13 Brugijczycy są równi wobec prawa; tylko oni mają dostęp do stanowisk cywilnych i wojskowych, poza wyjątkami, które mogą być ustanowione w drodze aktu federalnego dla przypadków szczególnych. Art. 14 Korzystanie z praw i wolności przyznanych Brugijczykom jest zapewnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji. W tym celu akty federalne i dekrety gwarantują w szczególności prawa i wolności mniejszości ideologicznych i filozoficznych. Art. 15 1.Gwarantuje się wolność jednostki. Nikt nie może być ścigany poza przypadkami określonymi w akcie federalnym i w formie aktem federalnym przypisanej. 2.Bez dowodów nikt nie może być oddalony od życia publicznego. Art. 16 Nikt nie może, wbrew swej woli, być pozbawiony sądu właściwego na podstawie aktu federalnego. Art. 17 Kara może być orzekana i stosowana tylko na podstawie aktu federalnego. Art. 18 Nikt nie może być pozbawiony własności, a wyjątki określone potrzebami użyteczności publicznej mogą być stosowane tylko w przypadkach i w formie aktem federalnym określonej, przy zastosowaniu zasady uprzedniego i słusznego odszkodowania. Art. 19 Nie może być wprowadzona kara konfiskaty mienia. Art. 20 Gwarantuje się względną wolność kultu religijnego i publicznego praktykowania go, jak również wolność przejawiania wszelkich poglądów w każdej dziedzinie. Wyjątek od tej zasady stanowi ściganie przestępstw popełnionych przy nadużywaniu tych wolności. Art. 21 Zabrania się wyznawania kultu bezprawia, śmierci i przemocy. Art. 22 Nauczanie w Zjednoczonym Królestwie jest dobrowolne. Art. 23 Prasa jest wolna; w żadnym wypadku nie wolno wprowadzać cenzury; obowiązuje zakaz wprowadzania kaucji od pisarzy, lub wydawców. Jeśli autor jest znany i ma miejsce zamieszkania w Brugii, wydawca, lub dystrybutor nie może być ścigany. Art. 24 Brugijczycy mają prawo gromadzenia się pokojowo, mają obowiązek stosowania się do aktów federalnych regulujących sposób korzystania z tego prawa. Należy jednak zawiadomić najbliższy organ władzy lokalnej o tego typu przedsięwzięciach. Art. 25 Brugijczycy mają prawo zrzeszania się; prawo to nie może być przedmiotem żadnych uprzednich zezwoleń. Art. 26 Każdy ma prawo zwracania się do władz publicznych z petycjami podpisanymi przez dwie lub więcej osób. Jedynie władze oficjalnie ustanowione mogą korzystać z prawa zwracania się z petycjami w imieniu zbiorowości. Art. 27 1.Tajemnica korespondencji jest nienaruszalna. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jedynie Sąd Najwyższy może uchylić to prawo. Art. 28 Używanie języków stosowanych w Brugii jest swobodne; może ono być regulowane tylko aktami federalnymi i tylko w odniesieniu do władz publicznych, spraw sądowych oraz korespondencji oficjalnej. Art. 29 Nie jest wymagane żadne uprzednie zezwolenie na wszczęcie postępowania przeciwko funkcjonariuszom publicznym z tytułu ich czynności urzędowych. Art. 30 Każdy ma prawo zapoznania się z dowolnym dokumentem administracyjnym i uzyskania jego kopii.

Stany Generalne Brugii

Art. 31 1. Stany Generalne Brugii są reprezentacją Stadhouderatów. 2. Stadhouderaty samodzielnie ustalają zasady swojej reprezentacji w Stanach Generalnych, przy czym w razie braku odmiennych regulacji, w Stanach Generalnych zasiadają Stadhouderzy. Art. 32 1. Stany Generalne Brugii obradują na odrębnej liście dyskusyjnej, administrowanej przez Króla, zwanej dalej "listą dyskusyjną Stanów Generalnych". Art. 33 1. Król zwołuje i przewodniczy sesji Stanów Generalnych Brugii poprzez skierowanie na listę Stanów Generalnych żądania rozpatrzenia określonych spraw opatrzonych odpowiednią sygnaturą sesji. 2. Uczestnicy listy Stanów Generalnych Brugii mogą na jej forum przedstawiać Królowi i pozostałym uczestnikom propozycje spraw, które należy skierować do rozpoznania na sesji Stanów Generalnych. Art. 34 1. Zwołując sesję Stanów Generalnych Brugii, Stany Generalne Brugii podejmują określone rozstrzygnięcie, o ile w wyznaczonym przez Króla bądź członka Stanów Generalnych Brugii, który zgłasza sprawę do rozpoznania terminie, nie krótszym aniżeli 5 dni od przesłania sprawy na listę Stanów Generalnych, żaden Stadhouderat nie zgłosi sprzeciwu. 2. Podjęcie uchwały w tym trybie stwierdza Król na forum listy Stanów Generalnych. Art. 35 1. Stany Generalne Brugii ustalają politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. 2. Wydają dekrety z mocą aktu federalnego, które w imieniu Stanów Generalnych podpisuje Król Brugii. 3. Przedstawiciel Stanów Generalnych ma prawo swobodnego występowania przed Federalną Radą Powszechną. 4. Król Brugii nie może sprzeciwić się zgodnej opinii Stanów Generalnych Brugii. Art. 36 1. Stany Generalne Brugii przekazują swe pełnomocnictwa w zakresie sprawowania władzy. 2. Pełnomocnictwo ustawodawcze posiada Federalna Rada Powszechna. 3. Pełnomocnictwo wykonawcze posiada Federalny Rząd Zjednoczonego Królestwa Brugii. 4. Pełnomocnictwo sądownicze posiada Sąd Najwyższy. 5. W razie vacatu w wyżej wymienionych instytucjach, pełnomocnictwo sprawują Stany Generalne zgodnie z przypisanym do instytucji. Art. 37 Wraz z uchwaleniem niniejszego Aktu Konstytucyjnego traci ważność Akt Federalny o Regulaminie Stanów Generalnych Brugii z dnia 11 września 2004.

Król Zjednoczonego Królestwa Brugii

Art. 38 1. Król jest suwerenem Zjednoczonego Królestwa Brugii. 2. Król reprezentuje państwo w imieniu Stanów Generalnych Brugii w stosunkach wewnętrznych i zagranicznych. 3. Król rozstrzyga spory zaistniałe między Stadhouderami. 4. Król sprawuje najwyższą władzę sądowniczą. 4.1 Król posiada prawo łaski. 5. Król ma prawo nadawania tytułów szlacheckich, jednak bez przywiązywania do nich jakichkolwiek przywilejów. 6. Król nadaje odznaczenia wojskowe i cywilne stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych 7. Król powołuje i odwołuje urzędników Zjednoczonego Królestwa Brugii rozumianych jako urzędników federalnych na wniosek Stanów Generalnych. 8. Król podpisuje akty federalne, które bez jego podpisu nie mają mocy prawnej. 9. Król w imieniu Stanów Generalnych Brugii ratyfikuje traktaty i umowy międzynarodowe. 10. Król ma obowiązek podpisać akt federalny, który został przyjęty jednomyślnie przez Stany Generalne. Art. 39 1. Konstytucyjna władza Króla nie jest dziedziczna. 2. Król ma prawo wyznaczyć następcę, jednakże ten musi zostać jednogłośnie zatwierdzony przez Stany Generalne Brugii. 2.1 W przypadku abdykacji Króla i nie potwierdzeniu jego następcy, Stany Generalne wybierają odpowiednią osobę na jego miejsce. 3.Król obejmuje tron po złożeniu następującej przysięgi, na oficjalnej Liście Dyskusyjnej Brugii: "Przysięgam na Honor Własny i na Akt Konstytucyjny, że będę przestrzegał praw brugijskich i strzegł niepodległości Brugii". 4. Jeśli Król znajduje się w sytuacji uniemożliwiającej mu panowanie, Stany Generalne po stwierdzeniu tej przeszkody postanawiają o regencji. 5. Regencja może być powierzona jednej osobie lub Radzie Regencyjnej. Regent obejmuje funkcję dopiero po złożeniu przysięgi określonej w art.39 ust. 3. By władza została objęta przez Radę Regencyjną wszyscy jej członkowie muszą wyżej wymienioną przysięgę złożyć. 6. Król może być odwołany jednomyślną decyzją Stanów Generalnych. Decyzja ta nie musi być uzasadniona.

Federalna Rada Powszechna

Art. 40 Federalna Rada Powszechna, zwana dalej Radą sprawuje władzę ustawodawczą na mocy art. 36 ust. 2 niniejszego aktu konstytucyjnego. Art. 41 Rada jest reprezentacją całego Narodu Zjednoczonego Królestwa Brugii. Art. 42 Kadencja Rady trwa pół roku. Art. 43 1. Członkami Rady, zwanymi dalej Radnymi są obywatele federacji brugijskiej wybierani w wyborach bezpośrednich, równych, powszechnych, tajnych. 2. Rada składa się z 3 członków wybranych z spośród wszystkich obywateli federacji.

Uprawnienia

Art. 44 Rada tworzy prawo, uchwalając przede wszystkim akty federalne i uchwały regulujące różne dziedziny życia. Art. 45 Przyjmuje akty federalne lub uchwały większością głosów. Art. 46 Rada może zostać rozwiązana tylko w uzasadnionych przypadkach przez Stany Generalne Brugii.

Marszałek Federalnej Rady Powszechnej

Art. 47. Marszałek Federalnej Rady Powszechnej, zwany dalej Marszałkiem przewodniczy obradom Rady. 1. Pierwszym obradom Rady przewodniczy Król Zjednoczonego Królestwa Brugii lub inna upoważniona przez Niego osoba. 2. Marszałek wybierany jest spośród Radnych na pierwszym posiedzeniu Rady poprzez głosowanie i uchwalenie stosownej uchwały.

Radny

Art. 48 Radnym jest osoba, która otrzymała mandat radnego w wyniku przeprowadzonych wyborów. Art. 49 Radny posiada immunitet poselski, zwany dalej immunitetem. Art. 50 Radny może zrzec się immunitetu lub może mu zostać on odebrany przez uchwalenie odpowiedniej uchwały Rady.

Procedura głosowania

Art. 51 Marszałek zwołuje posiedzenie Rady i przedstawia porządek obrad. Art. 52 Marszałek ogłasza rozpoczęcie głosowania. Art. 53 Radni wraz z Marszałkiem głosują poprzez wyrażenie zgody głosując "ZA", przeciw głosując "PRZECIW" lub wstrzymując się od głosu głosując "WSTRZYMUJĘ SIĘ".

Wybory i prawa wyborcze

Art. 54 Pierwsze wybory zwołują Stany Generalne Brugii poprzez wydanie dekretu. Kolejne zwołuje również Stany Generalne Brugii, ale na prośbę Marszałka przed upływem kadencji Rady. Art. 55 Zasady przebiegu wyborów i posiadanie prawa wyborczego reguluje Akt federalny o Ordynacji Wyborczej z dnia 15 marca 2005. Art. 56 Wraz z uchwaleniem niniejszego Aktu Konstytucyjnego traci ważność Akt Federalny o Federalnej Radzie Powszechnej z dnia 6 stycznia 2005.

Rząd Federalny Zjednoczonego Królestwa Brugii

Art. 57 Rząd Federalny sprawuje władzę wykonawczą na mocy art. 36 ust. 3 niniejszego aktu konstytucyjnego. Art. 58 1. Na czele Rządu Federalnego stoi Kanclerz, któremu podlegają Sekretarze Federalni. 2. Sekretariaty Rządu Federalnego to: a) Sekretariat Dyplomacji, Informacji i Promocji b) Sekretariat Stanu i Sprawiedliwości c) Sekretariat Gospodarki, Pracy i Skarbu d) Sekretariat Kultury, Nauki i Edukacji Art. 59 Król na wniosek Kanclerza Federalnego powołuje i odwołuje Sekretarzy Federalnych. Art. 60 Rząd federalny składa dymisję na ręce Stanów Generalnych. Jeśli Rada lub Stany Generalne Brugii bezwzględną większością głosów swych członków uchwalą wotum nieufności dla Rządu Federalnego jest to równoznaczne z odwołaniem Rządu Federalnego, który sprawuje swe funkcje do powołania nowego rządu. Art. 61 Członkami rządu mogą być tylko obywatele Brugii. Art. 62 Kanclerz Federalny jak i Sekretarze mają prawo swobodnego występowania za zgodą Marszałka przed Radą. Art. 63 1. Sekretarze ponoszą odpowiedzialność przed Kanclerzem Federalnym, który odpowiada przed Stanami Generalnymi. 2. Źaden Sekretarz nie może być ścigany lub poddawany dochodzeniom z powodu swych opinii wyrażanych w trakcie wykonywania funkcji. Art. 64 Członkowie Rządu Federalnego mogą zostać postawieni w stan oskarżenia przed Sądem Najwyższym.

Sąd Najwyższy

Art. 65 Sąd Najwyższy sprawuje władzę sądowniczą na mocy art. 36 ust. 4 niniejszego aktu konstytucyjnego. Art. 66 Na czele Sądu Najwyższego stoi Sędzia Federalny. Art. 67 Każdy podmiot prawa brugijskiego jest zobowiązany udzielić możliwej pomocy Sądowi Najwyższemu, w ramach swych możliwości, na jego prośbę. Art. 68 Każdy podmiot prawa brugijskiego może wnosić do Sądu Najwyższego o rozpoczęcie postępowania, jeśli ma na celu zachowanie należytego porządku prawnego. Art. 69 Na prośbę obywatela Sąd może objaśnić wykładnię obowiązujących przepisów. Art. 70 Wyroki w postępowaniach są wydawane w imieniu Króla Zjednoczonego Królestwa Brugii. Art. 71 Postępowania toczą się do wydania wyroku. Art. 72 Od wyroku, każdy obywatel może złożyć apelację na ręce Króla Zjednoczonego Królestwa Brugii. Art. 73 Każdy nowoprzyjęty Sędzia ma obowiązek złożyć następującą przysięgę: "Ja, [imię i nazwisko] zobowiązuję się służyć wiernie Zjednoczonemu Królestwu sumiennie i sprawiedliwie wykonując obowiązki sędziego. Będę sądził sprawiedliwie, zgodnie z prawem i według mojego sumienia. [Tak mi dopomóż Bóg]" Art. 74 Złamanie przysięgi grozi odsunięciem od funkcji Sędziego lub wydalenie ze służby, w zależności od postanowienia Stanów Generalnych. Art. 75 Szersze regulacje w tych sprawach może wydawać Sekretarz Stanu i Sprawiedliwości, poprzez Rozporządzenia.

Finanse Zjednoczonego Królestwa Brugii

Art. 76 1. Podatki na rzecz państwa można ustanawiać tylko aktem federalnym. 2. Podatki i obciążenia na rzecz Stadhouderatu mogą być nakładane tylko decyzjami Stadhoudera. 3. Podatki na rzecz państwa i Stadhouderatu uchwala się corocznie. Przepisy je ustanawiające pozostają w mocy tylko przez okres roku, o ile nie zostaną odnowione. 4. W dziedzinie podatków nie mogą być wprowadzane żadne przywileje. Zwolnienia i ulgi podatkowe mogą być ustanowione tylko aktem federalnym. Art. 78 1. Stany Generalne co pół roku (w okresie od 25 lipca roku bieżącego do 24 grudnia roku następnego i od 25 grudnia roku bieżącego do 24 lipca następnego) uchwalają Akt Federalny o Budżecie. 2. Jeden Akt Federalny o Budżetu obowiązuje przez jedno półrocze budżetowe. 3. Akt Federalny o Budżecie może być zmieniony innym Dekretem. Art. 79 Źadna nagroda i wypłata ze skarbu państwa nie może być przyznana bez podstawy prawnej.

Siły Zbrojne

Art. 80 1. Brugijskie Siły Zbrojne służą obronie granic państwa. 2. Dokładniejsze ustalenia o siłach zbrojnych są uchwalane poprzez Akty Federalne. Art. 81 1.W Brugijskich Siłach Zbrojnych obowiązuje następująca hierarchia stopni, od najwyższego: e) feldmarszałek f) generał armii g) generał broni h) pułkownik i) major j) porucznik k) chorąży l) sierżant m) szeregowy 2. Feldmarszałek jest dowódcą Brugijskich Sił Zbrojnych. Art. 82 Osoby należące do sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Brugii można pozbawić stopni, odznaczeń i emerytur tylko w sposób określony aktem federalnym.

Szlachta i elekcja

Art. 83 Stan szlachecki to grupa obywateli brugijskich z tytułami szlacheckimi. Art. 84 Tytuły szlacheckie od najwyższego do najniższego to: a) arcyksiążę / arcyksiężna b) książę / księżna c) markiz / markiza d) jarl / hrabina e) baron / baronowa f) baronet / wielmożna dama g) kawaler / szlachetna dama Art. 85 Tytuły szlacheckie są nadawane za zasługi dla państwa brugijskiego. Art. 86 Po nadaniu tytułu szlacheckiego osoba nobilitowana jest zobowiązana do złożenia publicznej przysięgi o treści: "Ja, [imię, nazwisko, tytuł] Zjednoczonego Królestwa Brugii, przysięgam na Akt Konstytucyjny Brugii i Honor własny, że będę przestrzegał godnie reprezentował Królestwo i jego prawa. Przysięgam wierność Zjednoczonemu Królestwu Brugii i jego Królowi." Art. 87 W przypadku nie złożenia przysięgi w ciągu miesiąca Król ma prawo do odebrania tytułu. Art. 88 Tytuł szlachecki może być odebrany uchwałą Stanów Generalnych Brugii, za przyzwoleniem Króla. Art. 89 Każda osoba posiadająca tytuł szlachecki jest zobligowana do jego używania w korespondencji publicznej i oficjalnej. Art. 90 Tytuł arcyksięcia przysługuje jedynie Stadhouderom lub osobom, którym go przekazały na mocy odpowiedniego aktu federalnego.

Herold Królewski

Art. 91 Herold Królewski dokumentuje nobilitacje i przechowuje herby. Art. 92 Tytuł szlachecki może być nadawany osobom nie nobilitowanym na mocy innych aktów federalnych. Art. 93 Tytuły szlacheckie i arystokratyczne są dożywotnie, chyba że zostanie postanowione inaczej odpowiednim aktem federalnym.

Symbole Narodowe

Art. 94 1. Symbole narodowe to flaga, godło i hymn. 2. Symbole narodowe określa odrębny akt federalny.

Postanowienia końcowe

Art. 95 Radzie przysługuje prawo występowania z wnioskiem do Stanów Generalnych Brugii wskazującym na konieczność poddania rewizji określonych postanowień konstytucji. Po złożeniu takiej deklaracji Stany Generalne Brugii rozpatrują wniosek i orzekają jego zasadność. Jeśli uznają wniosek za zasadny wydają dekret określający poprawkę do aktu konstytucyjnego. Art. 96 Podczas regencji jakiekolwiek zmiany w konstytucji nie mogą być wprowadzane. Art. 97 W stanach nadzwyczajnych i wojny Stany Generalne Brugii mają prawo do uchylenia nadanych tym aktem pełnomocnictw i tym samym przejąć pełnię władzy. Art. 98 Zmiana niniejszego Aktu Konstytucyjnego następuje w drodze jednogłośnej uchwały Stanów Generalnych Brugii, zatwierdzonej następnie przez Króla. Art. 99 Wraz z uchwaleniem niniejszego Aktu Konstytucyjnego traci ważność Akt Konstytucyjny z dnia 3 września 2004 oraz wszystkie Akty Federalny sprzeczne i równoważne z tą Konstytucją.


W imieniu Stanów Generalnych Brugii: (-) Armin Frederik, Król Brugii