Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Doktryna Obronna Scholandii

Z Micropedia

Ustawa o obronie kraju z dnia 17 lutego 2008r.

Art. 1 Królestwo Scholandii, w celu ochrony swych granic, suwerenności oraz konstytucyjnego porządku posiada armię, zwaną także Siłami Zbrojnymi Królestwo Scholandii.

Art. 2 1. Siły Zbrojne Królestwo Scholandii dzielą się na:

2. Dalszy podział Sił Zbrojnych regulują wewnętrzne ustalenia Szefa Sztabu Generalnego.

Art. 3 Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Król, a władzę wykonawczą nad Siłami Zbrojnymi pełni Sztab Generalny.

Art. 4 Sztab Generalny zajmuje się następującymi aspektami działalności Sił Zbrojnych: 1) logistyką (zaopatrzeniem) armii, 2) szkoleniem kadr na wszystkich poziomach, na poziomie oficerskim we współpracy z Wydziałem Wojskowym uczelni państwowych, 3) zarządem kadrami wojskowymi, 4) zarządem i utrzymaniem baz wojskowych, 5) planowaniem i dowodzeniem operacjami wojskowymi, manewrami oraz ćwiczeniami, 6) w razie konfliktu wojennego bezpośrednim dowództwem w zakresie działań bojowych, 7) wykonywaniem lub zlecaniem zadań związanych z rozpoznaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w obronność Państwa oraz naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie obronności, 8) przygotowywaniem dla organów państwowych informacji i analiz istotnych dla obronności Państwa, 9) występowaniem z bezpośrednimi wnioskami do Króla w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz podjęcia postanowienia o stanie wojny, 10) wywiadem i kontrwywiadem.

Art. 5 Szef Sztabu Generalnego podlega bezpośrednio Królowi, jest przez niego mianowany i odwoływany.

Art. 6 Stopnie wojskowe oraz zasady mianowania żołnierzy w Siłach Zbrojnych regulują odpowiednie Dekrety Królewskie.

Art. 7 Finansowaniem Sił Zbrojnych oraz kontrolą ich wydatków zajmuje się Rząd.

Art. 8 Siły Zbrojne Królestwa Scholandii stworzone są na zasadzie armii zawodowej i kontraktowej.

Art. 9 Kary dla nieprzestrzegających prawa zawarte są w kodeksie karnym: od publicznego upomnienia do ostracyzmu.

Art. 10 Za niedopełnianie wyznaczonych obowiązków żołnierz może zostać pozbawiony części lub całości swojej pensji na okres do 3 miesięcy, a także wydalony ze służby.

Art. 11 Dla zwiększenia zdolności obronnej kraju, Siły Zbrojne mogą organizować szkolenia wojskowe dla chętnych obywateli. Po zaliczeniu szkoleń, obywatele mogą być zaliczeni do rezerwy Sił Zbrojnych i powoływani do służby w stopniu podoficerskim na wypadek wojny lub podniesionego stanu gotowości wojennej. Szczegóły dotyczące tych szkoleń regulują zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego.

Art. 12 W razie niebezpieczeństwa wojny, przy ogłoszeniu Stanu wyjątkowego lub wojennego wszyscy obywatele Scholandii mogą być powołani do służby wojskowej w zakresie i na okres uznany przez Króla i Rząd za potrzebny. W takim przypadku, w pierwszym rzędzie powołani będą do armii byli żołnierze kontraktowi. Powołanych na mocy dekretu o stanie wojennym do armii obywateli uzbraja się i zaprzysięga, oraz przeprowadza konieczne szkolenia według regulaminów, przygotowanych na ten przypadek przez Sztab Generalny.

Art. 13 W razie wojny operacje wojenne przeprowadza Sztab Generalny, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z naczelnymi organami władzy państwowej.

Art. 14 Szef Sztabu Generalnego, po wcześniejszym porozumieniu z Rządem, rozpisuje przetargi na dostawę sprzętu dla wojska.

Art. 15 Szef Sztabu Generalnego, w drodze rozkazu, tworzy, przekształca i znosi okręgi wojskowe oraz określa ich siedziby i terytorialny zasięg działania.

Art. 16 Ilość etatów żołnierzy zawodowych (realnych) może być regulowana przez rozkaz Szefa Sztabu Generalnego.

Art. 17 Obowiązki i uprawnienia związane z wykonywaniem czynności służbowych przez podległych Sztabowi Generalnemu żołnierzy określa Szef Sztabu Generalnego w drodze zapisu w regulaminie armii lub rozkazu.

(-) Ulryk Dariusz Scholandzki - Król (-) Krystian S. Leon Gmurek - Marszałek Parlamentu