Micropedia Konstytucja Królestwa Agurii
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Konstytucja Królestwa Agurii

Z Micropedia

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA AGURII z dnia 10 sierpnia Roku Pańskiego 2011. Tekst jednolity ze zmianami z dn. 26 lutego 2012.

My, Gryhory I, z Bożej Łaski Król Agurii, widząc potrzebę unormowania prawa na ziemiach Ojczyzny Naszej, ustanawiamy tę oto Konstytucję.


Rozdział I KRÓLESTWO AGURII

Art. 1. 1. Ustanawia się nazwę naszego kraju, jako: Królestwo Agirii (dalej zwane Agurią). 2. Królestwo Agurii jest wolnym i suwerennym państwem prawa, którego celem jest ochrona wszystkich jego obywateli i ich wolności, a także obrona i nienaruszalność jego terytorium. 3. Stolicą Agurii jest Królewskie Miasto Grodziec. 4. Symbolami narodowymi Królestwa Agurii jest herb i flaga przedstawione w Załączniku nr 1. 5. Walutą Agurii jest : Virt (v.). 6. Językiem urzędowym w Agurii jest język polski.

Art. 2. 1. Aguria jest monarchią parlamentarną , w której Król jest głową i najwyższym przedstawicielem państwa. 2. Władzę ustawodawczą stanowi Senat Królestwa Agurii, 3. Władzę wykonawczą pełni Rada Królestwa Agurii 4. Władzę sądowniczą pełni Sąd Krajowy.

Art. 3 1. Administrację państwową Królestwie Agurii stanowią:

  • Miasto Stołeczne Grodziec
  • Kasztelania Czerniowska z miastem Czerniów
  • Kasztelania Tulicką z miastem Tulicz
  • Kasztelania Worchocką z miastem Worchocz.
  • Kasztelania Uszycką z miastem Uszyca
  • Kasztelania Batogską z miastem portowym Batog

2. Władzę w poszczególnych kasztelaniach sprawują Kasztelanowie, powoływani i odwoływani przez Króla dekretem Królewskim określającym ich kompetencje i uprawnienia. 3. Miasto stołeczne Grodziec jest na prawach kasztelani grodzkiej, władzę w mieście jako kasztelan sprawuje osobiście król. 4. Zarząd nad miastami prywatnymi: Kamieniem, Padolinem i Bryczanami sprawują ich właściciele. Przysługuje im tytuł kasztelana lecz nie zasiadają w Senacie.


Rozdział II KRÓL AGURII

Art. 4. 1. Król stanowi uosobienie majestatu Królestwa Agurii. Jest jego najwyższym przedstawicielem i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 2. Król stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 3. Urząd Króla jest dożywotni i dziedziczny. 4. Po śmierci lub abdykacji Króla tron Agurii dziedziczy najstarszy jego syn, a w przypadku jego braku najstarszy żyjący przedstawiciel rodu Królewskiego w linii męskiej. 5. W przypadku śmierci lub abdykacji ostatniego żyjącego przedstawiciela dynastii panującej, lub całkowitego zrzeczenia się przez Dom Panujący prawa do tronu Agurii, Senat Królestwa Agurii wybiera nowego władcę spośród szlachty i arystokracji Królestwa Agurii. Obradom Senatu w tym przypadku przewodniczy najstarszy jego członek.


Rozdział III PRAWO AGURII

Art. 5. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w hierarchii od najwyższego do najniższego są: Konstytucja, Ustawy Senatu Królestwa Agurii, Dekrety Królewskie i Rozporządzenia Kanclerza Królestwa Aguriii, Rozporządzenia Hetmana, Zarządzenia Ministrów i Kasztelanów. 2. Żaden akt prawa hierarchicznie niższy nie może stać w sprzeczności z aktem hierarchicznie wyższym.


Rozdział IV PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI

Art. 6. 1. Aguria zapewnia swoim obywatelom niezbywalne prawa: - prawo do pracy i nauki; - prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; - prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przed niezawisłym sądem

2. Aguria gwarantuje swoim obywatelom następujące prawa osobiste: - do dobrego i szczęśliwego życia; - do własnego domu i poszanowania dóbr osobistych; - do uczestniczenia w życiu publicznym;

3. Aguria zapewnia swoim obywatelom następujące prawa ekonomiczne: - prawo do rzetelnego wynagrodzenia; - prawo do własności; - prawo dziedziczenia.

Art. 7. 1. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Agurii oraz troska o wspólne dobro. 2. Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania obowiązującego w Agurii prawa . 3. Obowiązkiem każdego obywatela jest obrona Agurii przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Art. 8. Obywatelstwo Królestwa Agurii otrzymują na mocy dekretu królewskiego osoby po złożeniu odpowiedniego wniosku o jego nadanie.


Rozdział V WŁADZA USTAWODAWCZA

Art. 9. 1. Władzę ustawodawczą pełni Senat Królestwa Agurii. 2. W Senacie zasiada : - Król (Kasztelan Miasta Stołecznego Grodźca) - Kasztelanowie Miast Królewskich - Czerniowa, Tulicza Worchocka, Uszycy i Batogu. 3. Pracami Senatu kieruje Król. 4. Członkom Senatu Królestwa Agurii przysługuje tytuł senatora. 5. Kadencja Senatorów trwa wraz z pełnieniem urzędu kasztelanów.

Art.10 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje królowi, senatorom oraz obywatelom Agurii. Inicjatywa ustawodawcza podjęta przez obywateli winna posiadać poparcie co najmniej 3 osób posiadających obywatelstwo. 2. Ustawy są uchwalane zwykła większością głosów. 3. Uchwaloną ustawę przedstawia się do podpisu królowi, wchodzą one w życie po podpisaniu. 4. Król ma prawo weta (odmowy podpisu). Wówczas Senat ponownie głosuje nad ustawą. Jeśli uzyska ona 5/6 głosów król jest zmuszony ustawę podpisać. 5. Uchwalone i podpisane przez króla ustawy są publikowane w Księdze Praw. Opiekę nad Księgą Praw sprawuje Referendarz Królestwa Agurii powoływany przez Senat.


Rozdział VI WŁADZA WYKONAWCZA

Art. 11. Władzę wykonawczą pełni Rada Królestwa Agurii. W skład Rady wchodzą: a) Kanclerz Królestwa Agurii b) Minister Spraw Wewnętrznych c) Minister Spraw Zagranicznych

Art. 12. 1. Kanclerza Królestwa Agurii powołuje i odwołuje Senat Królestwa Agurii. 2. Ministrów powołuje i odwołuje w swoim rozporządzeniu Kanclerz Królestwa Agurii.


Rozdział VII WŁADZA SĄDOWNICZA

Art. 13. 1. Władzę sądowniczą w Agurii pełni Sąd Krajowy. 2. Na czele Sądu Krajowego stoi Prezes Sądu powoływany i odwoływany przez króla. 2. Sędziami Sadu Krajowego są osoby powoływane przez Prezesa Sądu po uzyskaniu od króla akceptacji kandydatów na sędziów.

Art. 14. 1. Sąd Krajowy rozstrzyga spory między obywatelami w oparciu o obowiązujące prawo. 2. Sad Krajowy czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji oraz praw przez urzędników państwowych i osoby prywatne. 3. Sąd Krajowy wydaje wyroki i orzeczenia w przedmiotowych sprawach. Wyroki i orzeczenia sądu uprawomocniaja się w terminie trzech dni od ich wydania.

Art. 15. 1. Król jest najwyższym interpretatorem prawa w Królestwie Agurii. 2. Od wyroków i postanowień Sadu Królewskiego przysługuje w terminie dwóch dni prawo odwołania do Króla. 3. Król ma prawo łaski, może uchylać wydane wyroki i orzeczenia Sadu Krajowego lub skierować je do ponownego rozpatrzenia.


Rozdział VIII ZAKOŃCZENIE

Art. 16. 1. Zmiany w Konstytucji może dokonać Senat Królestwa Agurii bezwzględną większością głosów. 2. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez Króla


/-/ Gryhory I Rex Agurie


Aguriagodlo.jpg Aguriaflaga.png