Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Konstytucja konsularna

Z Micropedia

Konstytucja konsularna - (też: Konstytucja z 11 czerwca) - Konstytucja wprowadzona w życie w Tyrencji 15 czerwca 2007 roku, która zmieniła ustrój na republikę konsularną. Zastąpiła tzw. Małą Konstytucję.

I Konsulat

Art. 1 Tyrencja i Luminat jest państwem prawa.

Art.2 Tyrencja i Luminat jest niepodzielnym, nierozerwalnym oraz suwerennym państwem.

Art. 3 Tyrencja i Luminat jest republiką konsularną.

Art. 4 Oficjalna nazwa państwa to Konsulat Tyrencji i Luminatu.

Art. 5 Oficjalne godło, hymn oraz barwy narodowe określa ustawa.

Art. 6 skreślony II Władza

Art. 7-12 skreślone III Prawo

Art. 13 1. Najwyższym aktem prawnym Konsulatu Tyrencji i Luminatu jest Konstytucja. 2. Wszystkie ustawy, dekrety i uchwały niezgodne z Konstytucją są nieważne i nie posiadają mocy prawnej. 3. Prawo w Konsulacie Tyrencji i Luminatu stanowi Konstytucja, ustawy, uchwały, dekrety, rozporządzenia oraz kodeksy prawne.

Art. 14 1. Prawo w Konsulacie Tyrencji i Luminatu ustanawia Senat. 2. Tworzenie organów i sprawy związane z wykonywaniem zadań centralnej administracji rządowej regulowane są wyłącznie przez Konsula w drodze dekretu konsularnego. W tym samym trybie Konsul może przekazać część swoich kompetencji organowi mu podległemu.

Art. 15 1. Prawo Konsulatu Tyrencji i Luminatu jest powszechne w granicach Konsulatu oraz w placówkach dyplomatycznych. 2. Wyjątek stanowią ambasadorowie innych państw; przywileje i obowiązki ambasadora określa ustawa oraz zawarte traktaty międzynarodowe.

Art. 16 W stosunku do wszelkich spraw nie ujętych w prawodawstwie Konsulatu stosuje się prawo zwyczajowe oraz ratyfikowane konwencje i umowy międzynarodowe. IV Konsul

Art. 17 Konsul stoi na straży prawa, bezpieczeństwa i niepodzielności Konsulatu Tyrencji i Lumiantu.

Art. 18 Konsul ma prawo zgłosić zastrzeżenia do uchwalonej ustawy, które Senat zobowiązany jest rozpatrzyć. Do czasu rozstrzygnięcia kwestii zastrzeżeń przez Senat ustawa nie wchodzi w życie.

Art. 19 Konsul pełni rolę zwierzchnika sił zbrojnych.

Art. 20 Konsul pełni władzę wykonawczą w Konsulacie Tyrencji i Luminatu.

Art. 21 1. Konsul może powołać maksymalnie tylu Senatorów Konsularnych, ile prowincji wchodzi w skład Konsulatu. 2. Powołanie lub odwołanie Senatora Konsularnego następuje w drodze dekretu konsularnego.

Art. 22 Konsul jako jedyny przyznaje mieszkańcom Tyrencji i Luminatu ordery i tytuły honorowe za szczególne zasługi dla Konsulatu Tyrencji i Luminatu oraz narodu.

Art. 23 1. Konsul wybierany jest przez obywateli w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. 2. O stanowisko Konsula może ubiegać się każdy obywatel Konsulatu Tyrencji i Luminatu. 3. Nowym Konsulem zostaje kandydat, który w wyborach uzyska co najmniej 60% głosów. 4. W przypadku nie spełnienia tego wymogu odbywa się druga tura wyborów pomiędzy dwoma kandydatami z najwyższą ilością głosów. 5. W drugiej turze wygrywa kandydat z bezwzględna ilością głosów. 6. Kadencja konsula trwa 3 miesiące. 7. Szczegóły dotyczące wyboru Konsula określa ustawa.

Art. 24 W czasie nieobecności Konsula władzę sprawuje Senat.

Art. 25 1. Konsula można odwołać w referendum krajowym bezwzględną większością głosów. 2. Wniosek o odwołanie Konsula może złożyć do Pretora każdy obywatel Konsulatu, jeśli stwierdzi naruszenie prawa przez Konsula. 3.Pretor zarządza referendum w trybie określonym przez ustawę.

Art. 26 Konsul reprezentuje Konsulat Tyrencji i Luminatu poza granicami państwa. V Senat

Art. 27 Senat stanowi prawo uchwalając ustawy.

Art. 28 W skład Senatu wchodzą Senatorowie i Senatorowie Konsularni.

Art. 29 1. Senatorowie Konsularni powoływani są na okres bezterminowy. 2. Konsul w dowolnym czasie może odwołać Senatora Konsularnego, zależnie od swojego uznania. 3. Senatorowie Konsularni z racji pełnionej funkcji nie posiadają zadań lub obowiązków innych niż wynikające z regulaminu Senatu.

Art. 30 1. Senatorowie sprawują swój urząd w sposób trwały. 2. Usunięcie Senatora ze składu Senatu może nastąpić wyłącznie w drodze postanowienia Cenzora o wykreśleniu danego Senatora z listy senatorów. 3. Cenzor podjąć może postanowienie o wykreśleniu Senatora z listy Senatorów wyłącznie w wypadku, gdy dany Senator w rażący i oczywisty sposób nie spełnia norm etycznych przewidzianych dla urzędu Senatora, postępuje w sposób niegodny swego urzędu lub w stopniu znacznym odstaje negatywnie od ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania i moralności na terenie Konsulatu Tyrencji i Luminatu. 4. W wypadku, gdy Cenzor wydałby postanowienie o wykreśleniu z listy senatorów Senatora Konsularnego, Konsul nie może powołać tego Senatora ponownie. 5. Cenzor powoływany jest jednorazowo, na okres nieoznaczony przez Senat z wyłączeniem Senatorów Konsularnych, jako osoba o nieposzlakowanej opinii i nienagannej moralności, a także dobrym wyczuciu etycznym i jest nieusuwalny.

Art. 31 Organizację prac wewnętrznych, strukturę ewentualnych organów, a także uprawnienia Senatorów i Senatorów Konsularnych określa regulamin Senatu.

Art. 31a 1. Senatorowie mogą uzupełniać skład Senatu powołując Senatorów. 2. Powołując nowego Senatora Senatorowie powinni kierować się osobistymi cechami kandydata, w szczególności uczciwością, stałością, stanowczością, jego przydatnością dla państwa, a także doświadczeniem w sprawowaniu najwyższych urzędów państwowych, zwłaszcza urzędu Konsula, Pretora, Senatora Konsularnego. 3. Wybór nowego Senatora może następować w szczególności w wypadku rezygnacji lub skreślenia Senatora z listy oraz po zakończeniu kadencji przez Konsula. 4. Liczebność Senatu powinna nie przekraczać rozsądnych proporcji w odniesieniu do całkowitej liczby obywateli, a także liczby mieszkańców. Maksymalna liczba Senatorów nie podlega regulacji.

Art. 32 Poparcie lub sprzeciw wobec projektu ustawy bądź uchwały wszyscy uczestnicy debaty winni szczegółowo uzasadnić. Więcej niż połowa pozytywnych opinii oznacza przyjęcie ustawy bądź uchwały zwykłą większością głosów. VI Prawa i obowiązki obywatela

Art. 33 Każdemu obywatelowi Konsulatu Tyrencji i Luminatu przysługuje pełnia praw, z biernym i czynnym prawem wyborczym włącznie.

Art. 34 Mieszkańcy, czyli osoby nieposiadające obywatelstwa, a przebywające na terytorium Konsulatu Tyrencji i Luminatu, posiadają wszystkie prawa i wolności gwarantowane przez Konstytucję za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 35 Każdy obywatel ma prawo do zgromadzeń i wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy.

Art. 36 Każdy obywatel ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie.

Art. 37 Każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji i idei.

Art. 38 1. Obowiązkiem każdego obywatela jest przestrzeganie prawa Konsulatu Tyrencji i Luminatu. 2. Obowiązkiem każdego obywatela jest wierność Konsulowi Tyrencji i Luminatu oraz Senatowi, który sprawuje władzę objętą przy zachowaniu zasad konstytucyjnych. 3. Dokładny opis praw i obowiązków obywateli oraz mieszkańców określa ustawa. VII Pretor i władza sądownicza Senatu

Art. 39 Pretor stoi na straży konstytucji, prawa, porządku publicznego i administracyjnego oraz sprawiedliwości i ciągłości ustrojowo-prawnej Konsulatu Tyrencji i Luminatu.

Art. 40 Pretor i Senat są wyłącznymi posiadaczami władzy sądowniczej na terenie Konsulatu Tyrencji i Luminatu i wszystkich krajów uznających jej sądownictwo za własne, chyba, że umowa między takim państwem a Konsulatem Tyrencji i Luminatu mówi inaczej.

Art. 41 skreślony

Art. 42 Pretor posiada prawo do: 1) prowadzenia procesów cywilno-prawnych oraz wydawanie wyroków w imieniu Konsula Tyrencji i Luminatu i państwa; 2) interpretowania w sposób wiążący obywateli, mieszkańców oraz organy państwowe prawa (ustaw, konstytucji, wyroków i ich uzasadnień, dekretów, rozporządzeń, zarządzeń i innych źródeł prawa); 3) stosowania prawa weta w stosunku do nowych ustaw, które jego zdaniem nie zgodne są z ustawami nadrzędnymi lub już obowiązującymi; 4) zawieszenia działania ustawy już obowiązującej, częściowo lub w całości, w wypadku, gdyby powstawała sprzeczność w prawie; 5) publikowania ustaw przyjętych przez Senat lub Konsula Tyrencji i Luminatu lub referendum ogólno-obywatelskim w dzienniku ustaw w celu wprowadzenia ich w życie.

Art. 43 Wyroki wydane przez Pretora podlegają zaskarżeniu tylko w wyjątkowych przypadkach. Zaskarżony wyrok rozpatrywany jest przez Senat na posiedzeniu jawnym lub tajnym przy czynnym udziale Pretora. Senat większością co najmniej 2/3 całkowitej liczby Senatorów może ponownie skierować wyrok do rozpatrzenia przez Pretora wraz z zastrzeżeniami prawnymi lub merytorycznymi.

Art. 44 Senat może uchylić decyzję Pretora, gdy zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z niżej wymienionych: 1) mieszkaniec poszkodowany decyzją Pretora odwoła się od tej decyzji do Senatu, a ten uzna, że pokrzywdzenie to miało charakter bezprawny; 2) Pretor popełnił uchybienia lub błędy formalne, przedmiotowe, dowodowe, proceduralne lub prawne w wydawaniu decyzji; 3) decyzja Pretora narusza zasady rządzące systemem prawnym Konsulatu lub zasady, których ustawowo bronić ma Senat lub Konsulat lub Konsul Tyrencji i Luminatu lub inny ustawowy organ państwowy; 4) w innych przypadkach nie związanych z sytuacją polityczną Tyrencji i Luminatu, Senatu czy Pretora, a także niepowiązaną z wzajemnymi relacjami prywatnymi między Pretorem, Konsulem, Cenzorem, politykami, obywatelami, Senatorami, a zwłaszcza przedstawicielami obcych państw.

Art. 45, 46 skreślone

Art. 47 1. Pretor jest wybierany w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich. 2. Kadencja Pretora trwa 4 miesiące. 3. W wyborach na Pretora może startować każdy obywatel, który okaże list poparcia z podpisami co najmniej 10% obywateli lub otrzyma poparcie Senatu. 4. Preferowanymi kandydatami są osoby zasłużone lub doświadczonymi w sprawach polityki tyreńskiej, biegłe w prawie i zaznajomione ze strukturą organów państwowych Konsulatu Tyrencji i Luminatu. 5. skreślony

Art. 48 1. Pretor zostać odwołany tylko jeśli popełnia częste błędy wymienione w art. 44, lub kiedy złamie prawo. 2. Jeśli Pretor złamie prawo, rozpoczyna się przeciw niemu postępowanie w całym składzie Senatu; podczas takiego procesu może nastąpić decyzja o odwołaniu Pretora ze stanowiska.

Art. 49 Po zakończeniu kadencji lub dymisji Konsula, Pretor zarządza nowe wybory i przestrzega ich porządku.

Art. 50 1. Pretor stanowi jedyny możliwy, legalny i akceptowalny sąd; jako jedyny może dokonywać prawnie wiążącej interpretacji przepisów normatywnych 2. skreśony VIII Stan nadzwyczajny

Art. 51 Stan nadzwyczajny ogłasza się na wniosek Konsula lub Senatu. Wniosek taki musi być poparty przez Konsula, wszystkich Senatorów i Pretora.

Art. 52 W okresie stanu nadzwyczajnego władze absolutną posiada Konsul. On też decyduje o zniesieniu stanu nadzwyczajnego. IX Zmiana Konstytucji

Art. 53 Zmiana Konstytucji nie może nastąpić w czasie stanu nadzwyczajnego.

Art. 54 Wniosek o zmianę konstytucji może być wniesiony przez Konsula, Senatora lub Pretora i musi być poparty większością 4/5 w referendum krajowym. X Zapisy końcowe

Art. 55 Konstytucja ta wchodzi w życie dnia 15 czerwca 2007 roku.

Art. 56 W dniu wejścia w życie tej konstytucji: 1) Królestwo Tyrencji zmienia nazwę na „Konsulat Tyrencji i Luminatu'; 2) Konsulat Tyrencji i Luminatu staje się spadkobiercą Królestwa Tyrencja na arenie międzynarodowej 3) ustrój Królestwa Tyrencji zmienia się na konsulat; 4) Król Tyrencji zostaje mianowany Konsulem Tymczasowym i będzie sprawował władzę Konsula (bez prawa do powołania Senatu) do dnia wybrania właściwego Konsula; 5) Parlament Tyrencji zostaje rozwiązany; 6) wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne zostaną zdymisjonowane; 7) zostaje ogłoszony termin wyborów na Konsula.

Art. 57 Po objęciu przez nowo wybranego Konsula władzy Konsul: 1) ma obowiązek powołać Senat w składzie co najmniej trzech senatorów; 2) ma obowiązek zarządzenia wyborów do Trybunału Tyreńskiego.

Art. 58 Nowo wybrany Trybunał Tyreński będzie miał za zadanie sprawdzenie zgodności istniejących ustaw z tą konstytucją, a w razie niezgodności unieważnienie tych ustaw lub ich fragmentów.