Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Trybunał Tyreński

Z Micropedia

Trybunał Tyreński jest organem władzy sądowniczej w Konsulacie Tyrencji i Luminatu. Powołany został ustawą w randze konstytucyjnej "o Trybunale Tyreńskim" z marca 2007 roku (ustawa powstała w grudniu 2006, jednak dopiero w lutym przedstawiona została do zatwierdzenia parlamentowi), której autorem był Król Johannes I. Ustawa ta, po wprowadzeniu do niej zmian dotyczących głównie sposobu wyboru sędziów, ale także dostosowania jej do sytuacji, w której zniesiony zostałby "urząd" króla (jako, że król w pierwotnej wersji ustawy spełniał istotną rolę w Trybunale), została w całości zaadaptowana do konstytucji konsularnej, której stanowi obecnie przedostatni rozdział.

Trybunał Tyreński składa się z Sędziów Konsulatu (wybieranych w wyborach powszechnych na 4 miesiące) i obraduje pod przewodnictwem Trybuna, którego wybierają Sędziowie Konsulatu z pośród siebie na 4 miesiące. Każdy z Sędziów Konsulatu posiada kompetencje sądu pierwszej instancji. Odpowiednikiem sądu drugiej instancji (a zatem do niego można składać apelacje od decyzji Sędziów Konsulatu) jest Trybun, który, jako, że równocześnie, jest także Sędzią Konsulatu, może zajmować się wszelkimi sprawami, którymi mógłby się zajmować Sędzia Konsulatu. Dodatkowo Trybun może rozpatrywać odwołania od decyzji Sędziów Konsulatu. Uchylić decyzję Trybuna może tylko pełen skład Trybunału Tyreńskiego (większością zwykłą głosów). Pełen skład Trybunału Tyreńskiego może orzekać zarówno jako pierwsza, druga jak i trzecia instancja. Zawsze jednak jego decyzje są ostateczne, nieodwołalne i bezwzględnie wiążące.

Konstytucja konsularna jasno stwierdza, że nie istnieją żadne inne (poza Trybunałem Tyreńskim) podmioty mogące wiążąco interpretować normy prawne, lub wykonywać uprawnienia sądownicze.

Powstanie Trybunału Tyreńskiego, było realizacją projektu stworzenia sądownictwa, który to projekt postulowany był przez Tyrencką Unię Pragmatyczną w maju 2006 roku. Pierwszym krokiem do jego realizacji było powołanie ministra Sądownictwa (urząd ten objął i piastował aż do jego zniesienia Giovanni Ardore). Prace trwały powoli, ale ostatecznie dały oczekiwany efekt w postaci ww ustawy "o Trybunale Tyreńskim".

Trybunał Tyreński na mocy ustawy "o Trybunale Tyreńskim" przejął także kompetencje Trybuna Konstytucyjnego. Do jego obowiązków należy zatem publikowanie i orzekanie o zgodności, lub niezgodności nowych ustaw lub dekretów konsula z konstytucją. Trybunał posiada własną stronę internetową, którą znaleźć można na stronie Konsulatu Tyrencji i Luminatu, pod hasłem Trybunał. Znajduje się na niej regularnie aktualizowany Dziennik Ustaw Konsulatu Tyrencji i Luminatu (wszystkie akty prawne, które są tam umieszczone mają moc prawną, nie ma innych źródeł prawa w KTiL niż te, opublikowane na ww stronie).

Do 15 czerwca 2007 rolę Sędziego Konsulatu i Trybuna (a wcześniej także Trybuna Konstytucyjnego) pełnił król inni sędziowie nie zostali powołani.

W wyborach 15 czerwca wybranych zostało dwóch Sędziów Konsulatu: Thomas Fox(na 3 miesiące - wyjątkowo kadencja krótsza) i Giovanni Ardore (na 4 miesiące, wybrany następnie Trybunem).

26 września po upłynięciu kadnecji Thomasa Foxa na Sędziego Konsulatu wybrany został Hans Olo (kadencja do 26 stycznia 2008).

Pierwszy wybrani Sędziowie stanęli przed trudnym zadaniem organizacji prac Trybunału. Szczególną rolę pełnił tutaj Thoams Fox, który przygotował i zorganizował stronę Trybunału, a także poprzenosił jednolite teksty ustaw ze starego Dziennika Ustaw do nowego. Kilka orzeczeń umocniło pozycję Trybunału, która obecnie nie jest kwestionowana.

Trybunał na codzień staje przed bardzo trudnymi problemami, które pogłębiane są przez nie najlepszy poziom prawotwórstwa tyreńskiego. Ostatnio wiele kontrowersji wywołała decyzja Trybuna (Giovanni Ardore) w sprawie przeprowadznia wyborów konsula w trzech turach (konstytucja konsularna przewiduje tury dwie, nie przewiduje natomiast sytuacji remisowych).