Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Król Scholandii

Z Micropedia
Wersja z dnia 20:36, 1 gru 2008 autorstwa imported>Canaletto
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Król Scholandii jest najwyższym przedstawicielem Królestwa Scholandii i gwarantem ciągłości władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Wykonuje swoje zadania i prerogatywy w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Obecnie panującym Królem Scholandii jest Piotr Abogard Scholandzki. Pierwszym Królem Scholandii był Armin Frederik, który zrzekł się Tronu na rzecz Ulryka Dariusza w dniu 24.08.2007 r.

Zasady dziedziczenia i wyboru Króla Scholandii

1. Król Scholandii sprawuje swój Urząd na mocy dziedziczenia.

2. Urząd i tytuł królewski dziedziczony jest w prostej linii męskiej rodziny panującej

3. W razie braku potomków męskich Królem zostaje z mocy prawa najbliższy krewny Króla w linii bocznej, przy czym brane pod uwagę jest tylko pokrewieństwo po stronie męskiej. Gdy i takiego kandydata brak, Królem zostaje najbliższy krewny poprzedników panującego Króla w linii prostej lub w linii bocznej.

4. W razie wygaśnięcia rodziny królewskiej Król jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Parlament oraz Parów Królestwa, czyli wszystkich przedstawicieli Szlachty wyższej: Książąt, margrafów i hrabiów. Zgromadzenie powinno uwzględnić pokrewieństwo kandydata z rodziną panującą po stronie żeńskiej. Kandydatów może zgłaszać każdy poseł, Par Królestwa oraz Urząd Heraldyczny Królestwa Scholandii.

5. Król nie może łączyć swego urzędu z jakimkolwiek innym urzędem w kraju lub za granicą. W szczególności tron Scholandii nie może być zajmowany przez innego monarchę.

6. W przypadku zajścia sytuacji określonej w ust. 3. Królem Scholandii wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów w Zgromadzeniu Narodowym. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, siódmego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

7. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 7 dni.

8. Królem Scholandii wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

Objęcie Tronu

1. Król Scholandii obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi: "Obejmując z woli Bożej ("Narodu" w przypadku opisanym powyżej) tron Królestwa Scholandii, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

2. Po złożeniu przysięgi przed zgromadzeniem Narodowym Król zajmuje swoje miejsce na tronie w sali obrad Parlamentu i odbiera przysięgę wierności od Rady Ministrów oraz szefów najwyższych urzędów państwowych i przedstawicieli sil zbrojnych. Szczegóły tej uroczystości określa ustawa.

3. Po złożeniu przysięgi, która jest faktycznym momentem objęcia urzędu królewskiego, Król powinien zgodnie z tradycją, odbyć uroczystą koronację i intronizację w terminie nie późniejszym niż 20 dni. Przepisy dotyczące koronacji i intronizacji reguluje Etykieta dworu i ustawy kościelne.

Regencja i zrzeczenie się Tronu

1. Jeżeli Król nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Parlamentu, który tymczasowo, na czas nie dłuższy niż 35 dni, przejmuje obowiązki Głowy Państwa. Gdy Król nie jest w stanie zawiadomić Marszałka o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Króla rozstrzyga Sąd Królewski na wniosek Marszałka. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Króla Sąd Królewski powierza Marszałkowi tymczasowe wykonywanie obowiązków Głowy Państwa.

2. W razie śmierci Króla zachodzi przypadek następstwa Tronu. Nowy Król musi zostać zaprzysiężony w terminie do 14 dni od śmierci swego poprzednika.

3. W razie niepełnoletności Króla lub jego trwałej niezdolności do wykonywania urzędu , stwierdzonej przez Zgromadzenie Narodowe, albo niezdolności dłuższej niż 35 dni, obowiązki Króla przejmuje Regent, członek Rodziny Królewskiej, który zostaje na ten Urząd wybrany przez Parlament większością głosów.

4. Regentowi przysługuje pełny zakres władzy królewskiej, a wyjątkiem używania tytułu i symboli Króla oraz prawa dziedziczenia. Po ustaniu przyczyny powołania regencji Regent składa swój urząd na ręce Króla.

5. W przypadku trwałej niezdolności do sprawowania urzędu Król może zrzec się swego urzędu. W takiej sytuacji zachodzi przypadek następstwa.

6. Króla uznaje się za pełnoletniego w wieku lat 18.

7. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki Głowy Państwa, jeśli nie jest Regentem, nie może postanowić o skróceniu kadencji Parlamentu.

Kompetencje Króla

1. Król Scholandii jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych: 1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Parlament, 2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Królestwa Scholandii w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, 3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

2. Król Scholandii przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Sądu Królewskiego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.

3. Król Scholandii w zakresie polityki zagranicznej współdziała z właściwym ministrem.

4. Król Scholandii jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii.

5. W czasie pokoju Król sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

6. Król mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa.

7. Na czas wojny Król mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Królestwa Scholandii określa ustawa.

8. Król Scholandii, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe.

9. Kompetencje Króla, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa.

10. W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Król, na wniosek Premiera, lub z własnej inicjatywy, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Królestwa Scholandii.

11. Król Scholandii nadaje obywatelstwo scholandzkie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa scholandzkiego.

12.Król Scholandii nadaje dziedziczne tytuły szlacheckie, ordery i odznaczenia z własnej woli lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Szczegóły określa Dekret Królewski. Tytuły szlacheckie nie nadają żadnych dodatkowych uprawnień z wyjątkiem wskazanych Konstytucja praw wyborczych, podlegają jednak dziedziczeniu w primogeniturze linii męskiej oraz podlegają prawnej ochronie.

13. Król Scholandii stosuje prawo łaski.

14. Król może zwracać się z orędziem do Parlamentu, do Zgromadzenia Narodowego lub do całego Narodu. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

15. W sprawach szczególnej wagi Król może zwołać Radę Koronną. Radę Koronną tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Króla.

16. Król Scholandii wydaje dekrety na zasadach określonych w artykułach powyższych.

17. Król wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji.

18. Organem pomocniczym Króla Scholandii jest Kancelaria Koronna. Król nadaje statut Kancelarii oraz powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Koronnej w randze ministra.

19. Król Scholandii, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe, czyli dekrety królewskie.

20. Akty urzędowe Króla Scholandii wymagają dla swojej ważności podpisu Premiera, lub odnośnego ministra, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Parlamentem. 3. Punkt 20 nie dotyczy:

 • zarządzania wyborów do Parlamentu,
 • zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranego Parlamentu
 • skracania kadencji Parlamentu w przypadkach określonych w Konstytucji,
 • inicjatywy ustawodawczej,
 • zarządzania referendum ogólnokrajowego,
 • podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,
 • zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Monitorze Rządowym Królestwa Scholandii,
 • zwracania się z orędziem do Parlamentu, do Narodu lub do Zgromadzenia Narodowego,
 • wniosku do Sądu Królewskiego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją,
 • wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Sąd Królewski,
 • desygnowania i powoływania Premiera Rządu Królewskiego,
 • przyjmowania dymisji Rządu i powierzania mu tymczasowego pełnienia obowiązków,
 • wniosku do Parlamentu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Sądem Królewskim członka Rządu,
 • odwoływania ministra, któremu Parlament wyraził wotum nieufności,
 • zwoływania Rady Koronnej,
 • nadawania tytułów szlacheckich, orderów i odznaczeń,
 • powoływania sędziów,
 • stosowania prawa łaski,
 • nadawania obywatelstwa scholandzkiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa,
 • powoływania wszystkich sędziów
 • powoływania Prezesa Centralnego Banku Scholandii, Rektorów państwowych uczelni
 • nadawania statutu Kancelarii Koronnej oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Koronnej,
 • wydawania dekretów w ramach jego konstytucyjnych i ustawowych uprawnień,
 • nadawania tytułu naukowego profesora,
 • powoływania nowych uczelni
 • Dymisjonowania Premiera Rządu Królewskiego lub ministrów w wypadku rażącego lekceważenia obowiązków lub działalności na szkodę Królestwa Scholandii
 • zrzeczenia się urzędu Króla Scholandii.

Skrócone zasady protokołu

 • Rozmowę z Królem rozpoczyna się od zwrotu Wasza Królewska Mość.
 • W trakcie rozmowy do Króla zwraca się Wasza Królewska Mość. Nie jest wskazane używanie formy "Pan". Niedopuszczalne jest używanie formy "Ty".
 • Na zakończenie rozmowy z Księciem używa się zwrotu: "Pozostaję wiernym poddanym Waszej Królewskiej Mości".
 • Pisząc oficjalnie o Królu używa się zwrotu Jego Królewska Mość (lub w skrócie JKM).

Linki