Micropedia Competencias de las Comunidades Autónomas
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Competencias de las Comunidades Autónomas

Z Micropedia

Competencias de las Comunidades Autónomas - spis praw i kompetencji Wspólnot Autonomicznych Królestwa Skarlandu. Praw zawartych w "Competencias de las Comunidades Autónomas" niemożna zawiesić ani odebrać ponieważ ich gwarantem jest Król, a więc ani Rząd ani Kortezy Generalne nie mogą ich odebrać chyba, że władze Wspólnoty Autonomicznej Autonomicznej się na to zgodzą.

Prawa i Kompetencje w języku polskim

1.Kompetencje Wspólnot Autonomicznych.

 • prawo do dysponowania połową funduszy z podatków.
 • prawo do uchwalania własnych urzędów.
 • prawo do powołania i utrzymywania Policji Lokalnej.
 • prawo do zarządzania infrastrukturą.
 • prawo do Sądu Wspólnoty Autonomicznej (sąd niższej instancji).
 • prawo do podpisywania umów o partnerstwie z innymi wspólnotami autonomicznymi.
 • prawo do kilku języków urzędowych.

2.Kompetencje Wspólnoty Autonomicznej Prawa Lokalnego.

 • prawo do dysponowania połową funduszy z podatków.
 • prawo do uchwalania własnych urzędów.
 • prawo do powołania i utrzymywania niezależnej Policji.
 • prawo do zarządzania infrastrukturą.
 • prawo do uchwalenia własnych kodeksów karnych zgodnych z centralnym Kodeksem Karnym i Konstytucją Królestwa Skarlandu.
 • prawo do utworzenia Sądu Najwyższego Wspólnoty Autonomicznej (najwyższa instancja), może również powołać sądy niższych instancji jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • prawo do immunitetu dla członków Parlamentu Autonomicznego.
 • prawo do kilku języków urzędowych.


Powyższe prawa Wspólnot Autonomicznych są nadane przez Króla! Żadna władza niema prawa by Wspólnotom Autonomicznym i Wspólnotom Autonomicznym Prawa Lokalnego powyższe prawa odebrać i/lub ograniczyć gdyż zaraz po konstytucji Królestwa Skarlandu są gwarantem autonomii wspólnot.

Prawa i Kompetencje w języku hiszpańskim

1.Competencias de las Comunidades Autónomas.

 • el derecho a disponer de la mitad de los fondos de los impuestos.
 • el derecho a establecer sus propias oficinas.
 • el derecho a establecer y mantener la Policía Local.
 • el derecho a gestionar la infraestructura.
 • el derecho a la Corte de la Comunidad Autónoma (tribunal de primera instancia).
 • el derecho a firmar acuerdos de asociación con otras comunidades autónomas.
 • el derecho a las idiomas oficiales.

2.Competencias de las Comunidades Forales.

 • el derecho a disponer de la mitad de los fondos de los impuestos.
 • el derecho a establecer sus propias oficinas.
 • el derecho a establecer y mantener una policía independiente.
 • el derecho a gestionar la infraestructura.
 • el derecho a aplicar su propio código penal en consonancia con el Código Penal Central y la Constitución del Reino de Skarland.
 • el derecho a la creación de la Corte Suprema de Justicia de la Comunidad Autónoma (supremo), también podrá establecer tribunales inferiores en caso necesario.
 • el derecho a la inmunidad de los miembros del Parlamento de la Comunidad Autónoma.
 • el derecho a las idiomas oficiales.


¡Estos derechos se asignan en las Comunidades Autónomas por el Rey! Ninguna autoridad de la ley para silenciar las Comunidades Autónomas y las Comunidades Forales recoger estos derechos y / o limitar tan pronto como la Constitución del Reino de Skarland es el garante de la autonomía de las comunidades.

Prawa i Kompetencje w języku włoskim

1.Competenza delle Comunità Autonome.

 • il diritto di disporre della metà dei fondi fiscali.
 • il diritto di stabilire le loro sedi proprie.
 • il diritto di stabilire e mantenere la polizia locale.
 • il diritto di gestire l'infrastruttura.
 • il diritto al Tribunale della Comunità autonoma (giudice di merito).
 • il diritto di firmare accordi di partenariato con altre comunità autonome.
 • il diritto di lingue ufficiali.

2.Competenza dell Comunità Consigli

 • il diritto di disporre della metà dei fondi fiscali.
 • il diritto di stabilire le loro sedi proprie.
 • il diritto di stabilire e mantenere una polizia separata.
 • il diritto di gestire l'infrastruttura.
 • il diritto di far valere il proprio codice penale, in linea con la centrale del codice penale e la Costituzione del Regno di Skarland.
 • il diritto alla creazione della Corte suprema della Comunità Autonoma (suprema), può anche stabilire tribunali di grado inferiore, se necessario.
 • il diritto di immunità dei membri del Parlamento della Comunità Autonoma.
 • il diritto di lingue ufficiali.


Tali diritti sono assegnati nelle Comunità autonome da parte del re! Nessuna autorità di legge per disattivare le Comunità Autonome e le Comunità Consigli pick up di questi diritti e / o limitare il più presto la Costituzione del Regno di Skarland è garantire l'autonomia delle comunità.


Skarland-Escudo2a.png

Skarland
Informacje

KonstytucjaCompetencias de las Comunidades Autónomas
Siły Zbrojne Królestwa SkarlanduFlaga i HerbBanco de Skarland

Polityka Królestwa Skarlandu
KrólKortezy GeneralnePremierRząd Centralny Królestwa SkarlanduIzqueridaInicjatywa dla SkarlanduUnia Regionów

Media
Scarlaña TelevisiónEl Reino

Wspólnoty Autonomiczne
Valencia.png Wspólnota WalencjiBandera-mo.png Księstwo Móstoles