Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Konfederacja Państw Zjednoczonych

Z Micropedia

KPZ - Konfederacja Państw Zjednoczonych (do kwietnia 2009 r. zwana Konfederacją Państw Zachodnich). Organizacja powstała 16 czerwca 2008 r. (utworzona przez Metropolis i Castellomonte). Ma na celu integrację i wspólny rozwoj z innymi mikronacjami mikroświata. Początkowo zasięgiem miała obejmować Archipelag Zachodni, później rozszerzyła działalność na cały znany Mikroświat i poza nim.

Rozwiązana 14 lipca 2009 r.


Członkostwo

- 5 - stan na (3 lipiec 2009 r.) (daty wstąpienia lub czas członkostwa.)

Nowal (?-2 lipca 2009)*, Morinia (19 kwietnia 2009-2 lipca 2009)*,

-* od (2 lipca 2009) - jako Zjednoczona Federacja Mikrosławii

Historia

Konfederacja Państw Zachodnich, powstała 16 czerwca 2008 r. utworzona przez Metropolis i Castellomonte. Po zaniku aktywności w Castellomonte i ponownego przyłączenia Metropolis do Nowalu. Inicjatywa ta została ponownie reaktywowana przez Juan Samir el-Guevara de Vetonia przenosząc polityczne członkostwo z Metropolis i Castellomonte na Nowal.

Karta

Umocowanie prawne Konfederacji Państw Zachodnich 4 luty 2009 r.

Uchwalona została Karta Założycielska i czeka tylko do podpisu przez członków Rady Zachodniej, jej treść poniżej, a sama idea Konfederacji jest opisana w Karcie:

Karta Założycielska Konfederacji Państw Zachodnich

Społeczność międzynarodowa, by zjednoczyć swe wysiłki mające na celu wspólne i pokojowe współistnienie, skupiona wokół Królestwa Nowal, postanawia co następuje:

I - Informacje ogólne

art. 1 Powołuje się grupę państw stowarzyszonych w Konfederacji Państw Zachodnich ( w skrócie KPZ), której celami są: - integrowanie państw v-świata - wspólne prowadzenie inicjatyw i rozwój państw - wprowadzanie młodych i nowych v-nacji do mikroświata

art. 2 Grupie tej przewodzi Kanclerz wybierany na trzymiesięczną kadencje spośród kandydatów zgłoszonych z Państw-Członków.

art. 3 Organem zarządzającym KPZ jest Rada Zachodnia.

art. 4 Przebywanie w szeregach konfederacji jest dobrowolne i Państwo-Członek w każdej chwili może je opuścić.

II - Kanclerz KPZ

art. 5 Kanclerzem Konfederacji Państw Zachodnich zostaje przedstawiciel Państwa-Członka wybrany zwykłą większością głosów w wyborach.

art. 6 Kadencja kanclerza trwa 3 realne miesiące.

art. 7 Do zadań Kanclerza należą: - prowadzenie obrad Rady Zachodniej - reprezentowanie KPZ poza nią - kontrola i weryfikacja stosowania się Panstw-Członków KPZ do ustaleń Rady Zachodniej

III - Rada Zachodnia

art. 8 Organem uchwałodawczym konfederacji jest Rada Zachodnia, z siedzibą w Lene (Królestwo Nowal).

art. 9 Obrady Rady Zachodniej odbywają się pod przewodnictwem Kanclerza KPZ.

art. 10 W obradach Rady Zachodniej udział bierze 1 przedstawiciel każdego Państwa-Członka.

art. 11 Rada Zachodnia ma prawo do tworzenia uchwał i zarządzeń, które muszą przejść zwykłą większością głosów przez głosowanie w radzie.

art. 12 Rada Zachodnia ma prawo do tworzenia innych organów pomocniczych, wybierania osób im przewodniczącym, oraz do zajmowania stanowisk w różnych sprawach.

IV - Czlonkowie KPZ

art. 13 Członkiem Konfederacji Państw Zachodnich może zostać każda v-nacja, której okres aktywnego trwania przekracza 2 tygodnie i która złoży wniosek o członkostwo do Rady Zachodniej.

art. 14 Państwo-Członek ma prawo: - do wystawienia swojego reprezentanta do Rady Zachodniej - zgłaszania własnych inicjatyw

art. 15

Obywatele państw członkowskich mają prawo do: - swobodnego przemieszczania się po terytoriach państw należących do konfederacji - edukacji na uczelniach Państw-Członków - uczestniczenia w życiu państw należących do konfederacji

art. 16 Państwo- (...)

Linki

Oficjalna Strona
Oficjalne Forum