Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Republika Victoria

Z Micropedia

Victoria
Republika Victoria
od 23.04.2013 Królestwo Victorii
Flaga rv new.png Herb rv new.png
Flaga Godło
Dewiza: (brak oficjalnej)
Hymn: "Pieśń Blasku i Chwały Victorii"
13b31c86f473d.png
Język urzędowy polski
Stolica Megapolis
Ustrój polityczny Republika federalna
Typ państwa System parlamentarno-gabinetowy
Ostatnia głowa państwa Prezydent

Hewret Primus

Ostatni szef rządu Premier

Piotr Poniatowski

Ostatni Marszałek Parlamentu Krzysztof Konarowski
Jednostka monetarna 1 dukat victoriański = 100 centów (Ɖ, DV) 
Wstąpienie do OPM 3 kwietnia 2012
Domena internetowa http://repvictoria.pl/

Republika Victoria lub Republika Victorii (Victoria, RV) - określenie wirtualnego państwa (Victorii) o ustroju republikańskim istniejącym w okresie grudzień 2011 - kwiecień 2013. Głową państwa był Prezydent, zaś szefem rządu Prezes Rady Ministrów (Premier). Parlamentowi przewodniczył wybierany przez parlamentarzystów Marszałek Parlamentu. Dnia 23 kwietnia 2013 r. Victoria przekształciła się w monarchię parlamentarną.

Historia

Starożytność

Historia Victorii rozpoczyna się w okolicach roku 234 p.n.e., kiedy to potomkowie Vilan Północnych przebyli drogę jaskiń w Górach Karpackich i dostali się na tereny obecnego Intelowa. W tym okresie, w warunkach sprzyjającego klimatu pradawni Vilanie rozpoczęli kolonizację nowych terenów i podjęli próby osadnictwa.

Dominującą rolę w regionie pełniły plemiona zlokalizowane u wybrzeża Kontynentu Wschodniego zwane Victami. Przejawiały one elementy życia państwowego. Zdawało się wówczas, że to właśnie w momencie zjednoczenia Victów powstaje starożytne państwo Victorian.

Przez kolejne lata dynastia Victusów, której początek dał Harad I, niepodzielnie rządziła terytorium Pięciopolski, Mersji i północnego Trizondalu. W tym czasie rozpoczęto budowę wielu miast historycznie ważnych i istniejących do dzisiaj, między innymi Megapolis, oraz Rothgen.

Harad I

Do roku 30 n.e Victowie dokonali wielu odkryć geograficznych, między innymi odkryli Nordatę, koło, liczbę pi. Opracowane zostały technologie uprawy roślin i nawadniania. Zaczęto też posługiwać się zmechanizowanymi urządzeniami.

Wraz z postępem społecznym zmieniał się ustrój. Plemiona połączyły się w naród, zaś władca przyjął tytuł Króla. Wódz Tytus VII Srogi przyjmując koronę z rąk arcyprezbitra Rotrii wstąpił w szeregi władców chrześcijańskich pod imieniem Król Tytus I Mede.

Średniowiecze

Nowy monarcha odciął się całkowicie od surowych i despotycznych rządów poprzedników. Przez co doprowadził do wybuchu zamieszek. Stłumione pokojowo przez zwolenników króla grabieże i akty przemocy doprowadziły do rozpoczęcia nowych rozdziałów w historii Victów.

Monarcha zaprzestał walk z sąsiadami. Odtąd spory rozwiązywane były na szczeblu dyplomatycznym. Król postawił na rozwój oświaty i kultury. Jego dzieci bardziej skupiły się na gospodarce. Umacniając się w regionie dynastia Medeów podjęła radykalną decyzję o organizacji koloni Królestwa Victów na Nordacie jako Księstwa Elekcyjnego.

W założeniu kolonia miała sama rozwiązywać swoje problemy, zaś macierz czerpać miała zyski z handlu i tamtejszej gospodarki. Niemniej w rezultacie wojny z Królestwem Trizondalu o wytyczenie granicy kolonia stała się kolonią więźniów politycznych i jeńców wojennych, zaś jej gospodarka miała przede wszystkim finansować wojnę.

Wojna o granicę Trizondalską miała miejsce w latach 1090 – 1123. Zakończyła się wielką klęską Victów. Panujący wówczas Filip X Mede utracił północny Trizondal i Pięciopolskę, zaś dodatkowo sytuację zaognił bunt Księstwa Victorian na Nordacie.

Absolutne rządy dynastii Medeów, klęski wojenne i rosnący spadek stopy życiowej mieszkańców doprowadził do buntu Mersów. W rezultacie tych działań Królestwo Victów upadło. Ziemie monarchii przejeli Mersowie, zaś wszystkich Victów wysiedlono do zbuntowanej kolonii. Filipa X, wraz z całą rodziną ścięto w Megapolis.

Bunt kolonistów obalił księcia elektora i doprowadził do ustanowienia republiki. W roku 1126 n.e. Kolonia Victów na Nordacie stała się niepodległym i jedynym państwem kontynuującym tradycję dawnego państwa z Kontynentu Wschodniego. W ogniu walki o wolność i niezależność, ale i w obliczu upadku królestwa na kontynencie zrodziła się Republika Victoria. Victorianie asymilowali się ze sobą, jako, że byli członkami różnych nacji. Na przestrzeni lat pokoju, postępu i niezależności Victorianie zbudowali silne społeczeństwo i filary władzy.

Nowożytność

Kiedy sytuacja się ustabilizowała Victorianie musieli przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu ze strony Nordii. Tamtejsza armia już od dłuższego czasu dawała popis umiejętności prowokując do wybuchu wojny. W roku 1800 rozpoczyna się wojna stuletnia pomiędzy Nordią, a koalicją Wolnych Państw, na czele której stanęła Republika Victorii.

Po wojnie Victorianie nie mogli dalej żyć w swoim kraju. Pomimo zwycięstwa kontynent północny był zbyt zniszczony by na nim funkcjonować w dalszym ciągu. Okazało się, że Victorianie muszą odnaleźć nowy dom, dla siebie i swoich rodzin.

Współczesność

W roku 2011 ostatecznie udało im się powrócić na ziemie dawnego Królestwa Victów. To tu odrodziła się nowa Republika Victoria.

24 kwietnia 2012 - Republika Victoria migruje z terenów Nordaty na Orientykę.

Geografia

Republika Victorii leży w północno wschodniej części Kontynentu Wschodniego i graniczy z Królestwem Wielkiej Brytanii od wschodu, Królestwem Trizondalu od południa i Monarchią Austro-Węgierską od południa i południowego zachodu. Od zachodu Victoria graniczy z ziemiami niczyimi. Północna część kraju zdominowana jest przez tereny nizinne i wyżynne wzniesienia, z których największe znajduje się na terenie administracyjnym Intelowa i nosi nazwę Wyżyny Intelowskiej. W centrum wyżyny znajduje się jezioro Hatoga z którego początek bierze rzeka Karima.

W dolinie Karimy leży nizina Krimska, administracyjnie podległa Księstwu Krymii. Na wschód od niziny Krimskiej, pomiędzy Wyżyną Intelowską, a Górami Księżycowymi rozciąga się Dolina Megapolitańska, w której swoje koryto ma najdłuższa rzeka Victorii – Tesalia – wypływająca z jeziora Maghura.

Największą niziną Victorii jest Równina Mikronalezyjska ciągnąca się wzdłóż wybrzeża Victorii aż do Gór Księżycowych i Gór Karpackich. Omywana ciepłym prądem morskim i izolowana od wpływów kontynentalnych cechuje się ona ciepłym i wilgotnym klimatem.

Wzdłuż południowej granicy kraju rozciągają się Karpaty Austro-Węgierskie, przechodzące później w Góry Karpackie, zakręcające w półksiężycu ku Równinie Mikronalezyjskiej. Po środu, pomiędzy tymi wzniesieniami ma miejsce Kotlina Wielkich Jezior, w której leżą jeziora Maghura i Stujeziory.

Największą wyżyną kraju jest wyżyna Karpacka.

Góry Karpackie, na skutek nacisku płyty tektonicznej Victoriańskiej na Trizondalską ulegają stałemu wypietrzaniu, zaś Kanał Victoriański leżący między Kontynentem, a Wyspą Sunland będącą częścią miasta Megapolis ulega pogłębieniu na skutek rozbieżnego przesuwu tych płyt.

Góry Karpaty na granicy z Brytanią.

Klimat Victori jest bardzo zróżnicowany. Mikronalezja i cała Równina Mikronalezyjska są niezwykle gorące, a jednocześnie wilgotne, przez co klimat tamtejszy znacząco różni się od pozostałej części kraju. Jest bardzo tropikalny i typowy dla krajów strefy monsunowej. Niemniej pogoda jest tu bardzo stabilna i przewidywalna. Regionem targają też trzęsienia ziemi oraz pomruki uśpionego Wulkanu w Górach Księżycowych. Temperatura waha się tu w skali rocznej w granicach 25 -30 stopni Celsjusza. Opady 300 mm/m2. Dolina Megapolitańska, Nizina Krimska, oraz Wyżyna Intelowska to strefa wpływów chłodniejszego prądu morskiego przez co klimat tu jest bardzo umiarkowany, oraz, że występuje tu zmiana pór roku. Temperatura waha się tu w skali rocznej w granicach 5 -15 stopni Celsjusza. Opady 100 mm/m2. Karpaty to strefa subklimatyczna klimatu umiarkowanego o charakterze górskim. Cechą charakterystyczną jest obecność intensywniejszych opadów i silnych wiatrów nawet do 120 km/h. Temperatura waha się tu w skali rocznej w granicach -5 – 10 stopni Celsjusza. Opady 200 mm/m2. Klimat Intelowa to klimat przejściowy między umiarkowanym, a górskim. Cechują go ciepłe lata i mroźne zimy, oraz dosyć niskie opady atmosferyczne.

Infrastruktura


Mapa drogowa i kolejowa Victorii

Transport drogowy

Transport w Victorii odgrywa duże znaczenie. Przez Victorię porusza się wiele pojazdów w ruchu tranzytowym między Pięciopolską, a Brytanią i Trizondalem oraz między Brytanią i Austro-Węgrami.

Transport kolejowy

Kolejnictwo w kraju jest bardzo dobrze rozwinięte. Obecnie kontrolę nad siecią kolejową sprawuje zarząd państwowy, jednak istnieją plany, dzięki którym rozwinie się kolejnictwo w sektorze prywatnym. W Victorii swoje linie rozwija trizondalska spółka - TriBahn.

Ustrój polityczny

Konstytucja

Konstytucja Republiki Victoria to najwyższy akt prawny, uchwalony w dniu 27 grudnia 2012r. przez Parlament Ustawodawczy V kadencji oraz podpisany przez ówczesnego p.o Prezydenta - Hewret Primusa. Wszedł w życie dnia 28 grudnia 2012r. Konstytucja złożona jest z preambuły i 15 rozdziałów, w tym 85 artykułów. Określa charakter ustroju państwowego. Ukazuje sposób zorganizowania i działania głównych organów państwa. Definiuje status prawny obywateli i sposób ich wpływania na politykę państwa.

Źródłem prawa są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, dekrety i rozporządzenia obywatelstwa wydawane przez Prezydenta oraz rozporządzenia Rady Ministrów. Wszystkie akty prawne są przechowywane w Monitorze Prawa.

Podział władz

Republika Victora zgodnie z konstytucją jest republiką parlamentarno-gabinetową. Głową państwa jest Prezydent, który jest wybierany przez Parlament na 18 tygodni. Władzę ustawodawczą pełni Parlamentu, którego kadencja trwa 12 tygodni i składa się w zależności od liczby zgłoszeń z 3 lub 5 parlamentarzystów. Wybory do parlamentu są powszechne, równe i proporcjonalne. Po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych, Prezydent przyjmuje przysięgi, a następnie ogłasza wybory na Marszałka Parlamentu. Na czele rządu stoi wybrany przez Parlament prezes Rady Ministrów. Władzę Sądowniczą sprawuje Sędzia Najwyższy. Podstawą władzy sądowniczej jest wyłącznie prawo, niezależne od innych organów państwowych. Sędziowie wydają wyrok w imieniu Republiki Victoria, którzy podlegają wyłącznie Konstytucji RV i prawom. Nie wolno im również prowadzić działalności publicznej sprzecznej z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Siedziba Sądu Najwyższego w Megapolisie przy ul. Iustitti

Zobacz też: Prezydenci Republiki Victoria

Zobacz też: Prezesi Rady Ministrów Republiki Victoria

Zobacz też: Parlament Republiki Victoria

Partie polityczne

Republika Victoria zapewnia obywatelom wolność tworzenia i działania partii politycznych, które nie nawołują do łamania prawa, ani nie propagują nienawiści i dyskryminacji oraz działają na zasadzie dobrowolności i powszechności. Rejestracją partii politycznych zajmuje się Sąd Najwyższy. Aby partia mogła zostać utworzona, musi liczyć minimum 2 członków.

Obecnie działające partie polityczne

Obywatelstwa

Według przyjętego prawa, osoby ubiegające się o obywatelstwo Republiki Victoria, muszą przebywać na jej terytorium przynajmniej 5 dni oraz napisać przez ten czas co najmniej 10 postów na forum. Decyzję o nadaniu obywatelstwa podejmuje Prezydent, zaś nadanie obywatelstwa jest uznawane jako akt prawny w charakterze rozporządzenia.

Obywatelstwo może zostać uchylone w przypadku: 1. Decyzji Sądu Najwyższego o odebraniu obywatelstwa, 2. Decyzji Prezydenta o odebraniu danej osobie obywatelstwa, w którym przypadku wymagana jest uzasadniona argumentacja.

Osoba pozbawiona obywatelstwa może się ubiegać o odzyskanie obywatelstwa dopiero po 4 tygodniach.

Podział administracyjny

Republika Victoria jest państwem federacyjnym, dzielący się na kraje związkowego oraz regiony lub autonomie.

Od stycznia 2013r. obowiązuje dwustopniowy podział administracyjny:

1. Rzeczpospolita Victorii

2. Republika Santanii i Burgii

3. Gubernatorstwo Karpat i Intelowa

4. Księstwo Krymii

Każdy z krajów związkowych określa we własnym zakresie prawo, które nie może być sprzeczne z prawem centralnym (uchwalonym przez Parlament). Także mają prawo ustalanie własnych podatków. Państwom związkowym zapewnia się dotacje z budżetu państwa.

Organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest Rada Ministrów.